loader image

Documente Înscriere GT

De la marginalizare la integrareA socio-educațională și medicală a grupurilor vulnerabile din teritoriul
- GAL Valea Trotusului -

CARACTERISTICILE GRUPULUI ŢINTĂ ELIGIBIL

Grupul țintă (GT) TOTAL al proiectului

– 30 copii/tineri/adulți cu tulburări din spectrul autist, sindrom Down și altele care au nevoie de terapie specializată pentru a învăța să învețe

– 100 de tineri/copii din comunitatea marginalizată care au nevoie să fie implicați în activități socio-educative și distractive într-un mediu sigur și dirijat

– 30 de adulți/părinți/tutori ai persoanelor cu tulburări din spectrul autist care au nevoie de sprijin moral și terapeutic pentru a face față provocării de a crește un copil cu nevoi speciale

– 100 de adulți beneficiari de servicii integrate socio-medicale menite să-i ajute în deprinderea de noi abilități de viață pentru integrarea socială

– 130 de adulți cărora le este facilitat accesul pe piața muncii prin instruiri, calificări, perfecționări, programe de ucenicie, consiliere și sprijin.

Persoanele care vor deveni beneficiari ai proiectului sunt persoane care se găsesc în una din următoarele situații:

 • sunt persoane încadrate într-un grad de handicap, având tulburări din spectrul autist, sindrom Down sau altele;
 • sunt persoane care au nevoie de sprijin moral și terapeutic în procesul lor de îngrijire a copiilor cu dizabilități;
 • sunt în risc de sărăcie;
 • se confruntă cu deprivarea materială severă;
 • trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii. 

Persoanele eligibile care vor beneficia de servicii socio-medical-educaționale în cadrul proiectului vor avea următoarea distribuție (în funcție de serviciile de care vor beneficia):

 • servicii ale terapiei de logopedie;
 • servicii psihologice;
 • servicii de kinetoterapie;
 • servicii ale terapiei senzoriale;
 • servicii de terapie ocupațională;
 • servicii educaționale;
 • activități de socializare, învățare și petrecere a timpului liber;
 • consultații medicale oftalmologice gratuite;
 • cursuri de formare și calificare;
 • servicii de consultanță și consiliere privind găsirea unui loc de muncă;

ETAPELE DE ÎNSCRIERE IN PROIECT

Traseul GT in activitățile proiectului:

PASUL 1. Informare
PASUL 2. Recrutare in GT 
PASUL 3. Aplicare instrumente de lucru (declarații, ancheta sociala etc)
PASUL 4. Identificare nevoi (interviu)
PASUL 5. Plan de intervenție personalizat
PASUL 6. Contract
PASUL 8. Oferirea de servicii

Apartenența la grupul țintă se va realiza la intrarea în proiect (data la care persoana va beneficia pentru prima dată de sprijinul oferit prin proiect) prin declarație pe propria răspundere a persoanei din grupul țintă (sau a părintelui/ tutorelui/ îngrijitorului informal / asistentului social/ mediatorului şcolar/ sanitar în cazul minorilor) sau prin atașarea de documente doveditoare (în cazul în care acestea există).

IMPORTANT!!!Toți beneficiarii proiectului vor avea acces egal și nediscriminatoriu la activitățile și serviciile dezvoltate în proiect.

PROCEDURA DE INREGISTRARE:

Toate persoanele care îndeplinesc cumulativ condițiile de eligibilitate menționate la punctele de mai sus se pot înregistra în proiect. 
Înregistrarea persoanelor în grupul țintă al proiectului se va realiza cu sprijinul experților care lucrează în cadrul punctului unic de acces la servicii care vor organiza sesiunile de înregistrare și vor monitoriza completarea documentelor de înscriere de către fiecare persoană care se înscrie în grupul țintă. 
Înscrierea, prin completarea setului de documente, se va face numai în prezenta unui expert special desemnat în acest sens. 
Înregistrarea persoanelor în grupul țintă se va realiza prin planificarea de întâlniri individuale între persoana care dorește să se înscrie și un expert. 
Experții vor explica modalitatea de completare a fiecărui document. 
Înscrierea și înregistrarea persoanelor în grupul țintă al proiectului se va face numai în momentul când persoanele care doresc să se înscrie și vor prezenta documente care să ateste încadrarea lor în categoriile eligibile de grup țintă. 
Actele doveditoare, declarațiile pe propria răspundere, instrumentele de lucru și orice alt act considerat necesar, conform celor de mai sus vor constitui dosarul beneficiarului care va sta la baza oferirii de servicii în cadrul proiectului. 
Pașii care vor fi urmați în procesul de înregistrare a persoanelor în grupul țintă al proiectului vor fi următorii: 

DENUMIRE ETAPĂ

MODALITĂŢI DE PRELUCRARE

1. Completarea chestionarului

Se aplică un chestionar de recrutare unui eșantion de minim 260 persoane, din care 130 adulți și 130 copii.
Înregistrarea în proiect se face cu preluarea/prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin înscrierea și trimiterea oricărui document din partea persoanelor interesate, acestea atestă că au   luat la cunoștință prevederile prezentei Metodologii și își vor da acordul cu privire la preluarea/prelucrarea datelor cu caracter    personal.
Se realizează o bază de date cu persoanele care au completat  chestionarul.

2. Contactarea de către experții proiectului pentru pregătirea dosarului de înscriere

Toate persoanele eligibile vor fi contactate de către experții proiectului pentru a li se explica pașii de urmat și pentru a li se transmite lista documentelor aferente dosarului de înscriere.

3. Depunerea dosarului de înscriere pentru copii/tinerii/adulții cu tulburări din spectrul autist, sindrom Down și alte dizabilități

Dosarul de înscriere a copilului va conține următoarele documente:

1. Anexa 1 – Formular de înregistrare grup țintă
2. Anexa 2 – Declarație evitare dublă finanțare
3. Anexa 3 – Declarație prelucrare date personale
4. Anexa 4 – Declarație de angajament
5. Anexa 5 – Declarația pe propria răspundere a părintelui privind apartenența la grupul vulnerabil menționat
6. Anexa 6 – Acordul reprezentantului legal de a participa la activitățile proiectului
7. Copie C.I. beneficiar cu dizabilități certificată conform cu originalul (dacă are vârsta necesară);
8. Copie C.I. părinte/tutore, certificată conform cu originalul
9. Copie a certificatului de naștere al copilului/tânărului/adultului cu dizabilități, certificată conform cu originalul
10. Copie după certificatul de căsătorie al părinților/Hotărâre divorț (daca e cazul)– „conform cu originalul”
11. Copie a certificatului de încadrare într-un grad de handicap a copilului / tânărului / adultului, certificată conform cu originalul.

4. Dosarul de înscriere pentru copii aflați în situații de risc

Dosarul de   înscriere   a   copilului   va   conține   următoarele documente:

1. Anexa 1 – Formular de înregistrare grup țintă
2. Anexa 2 – Declarație evitare dublă finanțare
3. Anexa 3 – Declarație prelucrare date personale
4. Anexa 4 – Declarație de angajament
5. Anexa 5 – Declarația pe propria răspundere a părintelui privind apartenența la grupul vulnerabil menționat
6. Anexa 6 – Acordul reprezentantului legal de a participa la activitățile proiectului
7. Chestionar de identificare a grupului țintă – Componenta „copii aflați în situații de risc”
8. Copie C.I. beneficiar certificată conform cu originalul (dacă are vârsta necesară);
9. Copie C.I. părinte/tutore, certificată conform cu originalul
10. Copie a certificatului de naștere al copilului, certificată conform cu originalul
11. Copie după certificatul de căsătorie al părinților/Hotărâre divorț (daca e cazul)– „conform cu originalul”
12. Adeverință care să ateste situația școlară

5. Dosarul de înscriere pentru adulții părinți/tutori ai beneficiarilor cu dizabilități

Dosarul de înscriere a părinților/tutorilor va conține următoarele documente:

1. Anexa 1 – Formular de înregistrare grup țintă
2. Anexa 2 – Declarație evitare dublă finanțare
3. Anexa 3 – Declarație prelucrare date personale
4. Anexa 4 – Declarație de angajament
5. Anexa 5 – Declarația pe propria răspundere privind apartenența la grupul vulnerabil
6. Copie C.I., certificată conform cu originalul
7. Copie după certificatul de handicap al copilului/tânărului /adultului aflat în îngrijire, certificată conform cu originalul
8. Copie a certificatului de naștere al copilului/tânărului /adultului cu dizabilități, certificată conform cu originalul

6. Dosarul de înscriere pentru adulții părinți ai beneficiarilor – Componenta „copii aflați în situație de risc”

Dosarul de înscriere a părinților/tutorilor va conține următoarele documente:

1. Anexa 1 – Formular de înregistrare grup țintă
2. Anexa 2 – Declarație evitare dublă finanțare
3. Anexa 3 – Declarație prelucrare date personale
4. Anexa 4 – Declarație de angajament
5. Anexa 5 – Declarația pe propria răspundere privind apartenența la grupul vulnerabil
6. Chestionar de identificare a grupului țintă – Componenta „adulți în situații de risc”
7. Copie C.I., certificată conform cu originalul
8. Copie a certificatului de naștere al copilului, certificată conform cu originalul

7. Dosarul de înscriere pentru adulți

Dosarul de înscriere a adulților va conține următoarele documente:

1. Anexa 1 – Formular de înregistrare grup țintă
2. Anexa 2 – Declarație evitare dublă finanțare
3. Anexa 3 – Declarație prelucrare date personale
4. Anexa 4 – Declarație de angajament
5. Anexa 5 – Declarația pe propria răspundere privind apartenența la grupul vulnerabil
6. Chestionar de identificare a grupului țintă – Componenta „adulți în situații de risc”
7. Copie C.I., certificată conform cu originalul
8. Copie după carnetul de șomaj, certificată conform cu originalul
9. Copie după diploma de studii
10. Copie după certificatul de căsătorie /Hotărâre divorț (daca e cazul)– „conform cu originalul”
11. Alte documente care să ateste apartenența la unul dintre grupurile vulnerabile menționate. (ex. Certificat de orientare școlară/certificat de încadrare într-un grad de handicap/ adeverință medicală)

 Validarea dosarului

Experții proiectului vor valida dosarele dacă sunt complete și respectă condițiile de eligibilitate. Aceștia au dreptul să solicite clarificări sau documente suplimentare dacă situația o impune. Doar după obținerea acestora dosarul poate fi declarat valid.

Completarea de către persoanele care doresc să se înscrie in proiect, a unui pachet de instrumente de recrutare, care va include toate formularele / declarațiile care vor fi obligatorii de completat şi anume:

 • formular înregistrare grup țintă – copii si adulți
 • acord privind utilizarea datelor cu caracter personal- adulți
 • acord privind participarea copiilor în proiect – copii
 • declaraţie privind includerea în categoriile de grup țintă
 • declaraţie privind angajamentul de participare la activitățile proiectului
 • declaraţie privind evitarea dublei finanțări – adulți
 • declarație de apartenență la etnie roma – daca e cazul
 • alte declarații pe propria răspundere.

Identificarea și înregistrarea persoanelor în grupul țintă se va face în primele 12 luni de implementare a proiectului, sau până la completarea grupului țintă, dar și continuu pe durata perioadei de implementare, pentru completarea permanentă a grupului țintă (în cazul în care vor fi persoane care se vor retrage din proiect), sau în cazul în care nu se va atinge numărul minim de persoane prevăzut în Cererea de Finanțare pentru fiecare activitate din proiect.

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020